• Frro = oil residual resistance factor
  • Frrw = water residual resistance factor
  • kro = relative permeability to oil
  • krw = relative permeability to water
  • Sgel = gel saturation
  • Sor = residual oil saturation
  • Sor1 = first residual oil saturation before gel
  • Sor2 = second residual oil saturation before gel
  • Sw = water saturation
  • Swr = connate or residual water saturation